Niniejszym informujemy, iż osoby przyjęte do projektu zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie lub mailowo w dniach 12-14.05.2021 na numer telefonu lub adres mailowy podane w formularzu zgłoszeniowym.

 


 

W dniach 04.05.-10.05.2021 prowadzona będzie rekrutacja kandydatów na uczestników projektu „Świętokrzyski Kierowca Autobusu” realizowanego przez Tomasza Molendowskiego TOM. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby, które:

zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracują lub uczą się na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym również osoby z niepełnosprawnościami (w projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń regulujących kształcenie kierowców i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu kierowcy).
posiadają ważne prawo jazdy kat. B
osiągną minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami kategorii D w dniu odbioru uprawnień – 24 lata.
nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja:
1) Bezwarunkowe pierwszeństwo osób niepełnosprawnych
2) Punkty premiujące na etapie rekrutacji będą przyznawane za spełnienie warunków:
- dochód członka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej +5 punktów
- płeć: kobiety + 5 punktów
Formularze zgłoszeniowe prosimy dostarczać do skrzynki podawczej biura projektu przy ul. Żelaznej 47/51A/15 (Szkoła Jazdy „TOM”) w dni robocze w godz. 12.00-16.00 lub skanem na adres mailowy projektu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Rekrutacja trwa do 10.05.2021 r.

Osoby zakwalifikowane do projektu zobligowane będą do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) we właściwym dla siebie wydziale komunikacji.

W celu uzyskania PKK kandydat jest zobowiązany do uzyskania stosownych zaświadczeń lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do kierowania pojazdami i pracy na stanowisku kierowcy.

 

Badania lekarskie wykonuje kandydat na kierowcę na własny koszt (wkład własny finansowy uczestników do projektu).

W przypadku stwierdzenia przez lekarza przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, brak będzie możliwości uczestnictwa w projekcie.

Zasady rekrutacji, kwalifikacji do projektu oraz obowiązki uczestników projektu zostały szczegółowo określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Kierowca Autobusu”.

 

 

Niniejszym informujemy, iż osoby przyjęte do projektu zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo w dniach 21.09-23.09.2020 na numer telefonu lub adres mailowy podane w formularzu zgłoszeniowym.

 


 

 

W dniach 31.08.-04.09.2020 prowadzona będzie rekrutacja kandydatów na uczestników projektu „Świętokrzyski Kierowca Autobusu” realizowanego przez Tomasza Molendowskiego TOM. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

 

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby, które:
1. zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracują lub uczą się na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym również osoby z niepełnosprawnościami (w projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń regulujących kształcenie kierowców i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu kierowcy).
2. posiadają ważne prawo jazdy kat. B
3. osiągną minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami kategorii D w dniu odbioru uprawnień – 24 lata.
4. nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Rekrutacja:
 
1) Bezwarunkowe pierwszeństwo osób niepełnosprawnych
2) Punkty premiujące na etapie rekrutacji będą przyznawane za spełnienie warunków:
- dochód członka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy
społecznej +5 punktów
- płeć: kobiety + 5 punktów
 
 
 
Formularze zgłoszeniowe prosimy dostarczać do skrzynki podawczej biura projektu przy ul. Żelaznej 47/51A/15 (Szkoła Jazdy „TOM”) w godz. 12.00-16.00 lub skanem na adres mailowy projektu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Rekrutacja trwa do 04.09.2020 r.

Osoby zakwalifikowane do projektu zobligowane będą do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) we właściwym dla siebie wydziale komunikacji.

W celu uzyskania PKK kandydat jest zobowiązany do uzyskania stosownych zaświadczeń lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do kierowania pojazdami i pracy na stanowisku kierowcy.

Badania lekarskie wykonuje kandydat na kierowcę na własny koszt (wkład własny finansowy uczestników do projektu). W przypadku stwierdzenia przez lekarza przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, brak będzie możliwości uczestnictwa w projekcie.

Zasady rekrutacji, kwalifikacji do projektu oraz obowiązki uczestników projektu zostały szczegółowo określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Świętokrzyski Kierowca Autobusu”.

 

Poniżej znajdują się ważne dokumenty do pobrania:

 

 
 

 

 

contentmap_module