W dniach 03.01.-14.01.2022 prowadzona będzie rekrutacja kandydatów na uczestników projektu „Perspektywy dla świętokrzyskiej branży transportowej” realizowanego przez Tomasza Molendowskiego TOM. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

 

UWAGA: W ramach bieżącej rekrutacji do projektu kwalifikowane będą tylko osoby zgłaszające chęć udziału w kursie kat C i/lub KWPC. Osoby chcące wziąć udział w szkoleniach kursu kat C+E nie będą kwalifikowane do projektu.

 

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby, które:

1. zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracują lub uczą się na terenie województwa świętokrzyskiego.

2. posiadają ważne prawo jazdy kat. B

3. osiągną minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami kategorii C w dniu odbioru uprawnień – 21 lat.

4. nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rekrutacja:

1) Pierwszeństwo osób niepełnosprawnych (w projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń regulujących kształcenie kierowców i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu kierowcy)

2) Punkty premiujące na etapie rekrutacji będą przyznawane za spełnienie warunków:

- dochód członka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej +5 punktów

- płeć: kobiety + 5 punktów

 

Formularze zgłoszeniowe prosimy dostarczać do skrzynki podawczej biura projektu przy ul. Żelaznej 47/51A/15 (Szkoła Jazdy „TOM”) w dni robocze w godz. 12.00-16.00 lub skanem na adres mailowy projektu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Rekrutacja trwa do 14.01.2022 r.

Osoby zakwalifikowane do projektu zobligowane będą do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) we właściwym dla siebie wydziale komunikacji.

W celu uzyskania PKK kandydat jest zobowiązany do uzyskania stosownych zaświadczeń lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do kierowania pojazdami i pracy na stanowisku kierowcy.

Badania lekarskie wykonuje kandydat na kierowcę na własny koszt (wkład własny finansowy uczestników do projektu). W przypadku stwierdzenia przez lekarza przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, brak będzie możliwości uczestnictwa w projekcie.

Zasady rekrutacji, kwalifikacji do projektu oraz obowiązki uczestników projektu zostały szczegółowo określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Perspektywy dla świętokrzyskiej branży transportowej”.

 

Poniżej znajdują się ważne dokumenty do pobrania:

 

Niniejszym informujemy, iż z dniem 10.08.2021 został zakończony pierwszy etap rekrutacji do projektu. Osoby przyjęte do projektu zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo w dniach 18-20.08.2021 na numer telefonu lub adres mailowy podane w formularzu zgłoszeniowym.

 

W dniach 27.07.-10.08.2021 prowadzona będzie rekrutacja kandydatów na uczestników projektu „Perspektywy dla świętokrzyskiej branży transportowej” realizowanego przez Tomasza Molendowskiego TOM. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

 

Do projektu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby, które:

1. zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracują lub uczą się na terenie województwa świętokrzyskiego.

2. posiadają ważne prawo jazdy kat. B

3. osiągną minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami kategorii C w dniu odbioru uprawnień – 21 lat.

4. nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rekrutacja:

1) Pierwszeństwo osób niepełnosprawnych (w projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń regulujących kształcenie kierowców i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu kierowcy)

2) Punkty premiujące na etapie rekrutacji będą przyznawane za spełnienie warunków:

- dochód członka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej +5 punktów

- płeć: kobiety + 5 punktów

 

Formularze zgłoszeniowe prosimy dostarczać do skrzynki podawczej biura projektu przy ul. Żelaznej 47/51A/15 (Szkoła Jazdy „TOM”) w godz. 12.00-16.00 lub skanem na adres mailowy projektu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Rekrutacja trwa do 10.08.2021 r.

Osoby zakwalifikowane do projektu zobligowane będą do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) we właściwym dla siebie wydziale komunikacji.

W celu uzyskania PKK kandydat jest zobowiązany do uzyskania stosownych zaświadczeń lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do kierowania pojazdami i pracy na stanowisku kierowcy.

Badania lekarskie wykonuje kandydat na kierowcę na własny koszt (wkład własny finansowy uczestników do projektu). W przypadku stwierdzenia przez lekarza przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, brak będzie możliwości uczestnictwa w projekcie.

Zasady rekrutacji, kwalifikacji do projektu oraz obowiązki uczestników projektu zostały szczegółowo określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Perspektywy dla świętokrzyskiej branży transportowej”.

 

contentmap_module