Tomasz Molendowski TOM realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Świętokrzyski Kierowca Autobusu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.


Celem projektu jest objecie kształceniem 52 osób dorosłych (8 kobiet i 44 mężczyzn), które chcą z własnej inicjatywy uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe kierowcy autobusu (kat. D prawa jazdy oraz świadectwo kwalifikacji do przewozu osób).


W projekcie przewiduje się następujące działania:
- szkolenia z zakresu prawa jazdy kat D - 4 gr x 13 os,
- kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - przewóz osób (KWPD) - 4 gr x 13 osób
- szkolenia u pracodawców z zakresu praktycznych aspektów przewozu osób.


Kwota dofinansowania projektu: 343.094,50 zł; wkład własny: 51.710,00 zł
Okres realizacji: 01.07.2020-31.12.2021.

contentmap_module